Header_1920_06.jpg Header_1920_02.jpg Header_1920_04.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_01.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_11.jpg Header_1920_07.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_09.jpg

Algemeen

Een prachtig verleden is mooi, maar daar wil Laren het niet bij laten. Jaarlijks melden zich veel nieuwe leden; vooral jeugd. Zij zijn al dan niet bedeeld met talent en ambitie en hebben gemeen dat zij lid worden om wat de club hen kan bieden. Zowel wat betreft de beoefening van het hockeyspel, als het plezier er omheen. En ze hopen natuurlijk ook trots te kunnen zijn op hun club, op de prestaties en de reputatie van Laren in de hockeywereld. Laren moet beantwoorden aan een breed verwachtingspatroon: het leren van het hockeyspel, plaats bieden aan sportief en sociaal genoegen, het invullen van ambities. Op dit spectrum van voornemens en verwachtingen sluiten beleid en organisatorische opbouw van de vereniging zo goed mogelijk aan.


Jeugdhockey

De jeugd vormt het grootste deel van het ledenbestand. Daarom vraagt deze groep ook veel aandacht. Niet alleen getalsmatig, maar ook omdat het zwaartepunt van onze hockey-opleiding ligt op het onder de knie krijgen van de techniek, tactiek, spelopvatting van Laren en spelregels. De jaarlijkse aanwas van nieuwe jeugdleden is groot. De gewenste invulling van alle functies (leiding, training, coaching, arbitrage) vormt dan ook elk seizoen weer een grote uitdaging. In toenemende mate wordt voor de training en coaching een beroep gedaan op geschoolde krachten. Gezien de beschikbare financiële middelen, valt slechts gedeeltelijk in deze behoefte te voorzien, zodat vrijwilligerswerk van ouders, oudere jeugd en senioren onmisbaar blijft. De jeugd is onderverdeeld in leeftijdscategorieën, overeenkomstig de indeling van de KNHB. De competitie is ook over deze categorieën verdeeld, zodat spelers en speelsters het tegen leeftijdsgenoten opnemen. De organisatie van Laren sluit hierbij aan. De categorieën A t/m jongste jeugd (D8-E6 en E-8tallen) hebben elk groepsleiders, zowel bij de jongens, als bij de meisjes. De groepsleiders van elke leeftijdscategorie hebben voornamelijk een organisatorische taak.


De filosofie van Laren is dat hoe vaardiger de jeugd is, hoe groter het plezier is in het spel. Opzet van de jeugdopleiding is dan ook om elk jeugdlid, gegeven zijn of haar mogelijkheden, zo goed mogelijk te leren hockeyen. Grondgedachte is dat het goed hanteren van bal en stick en inzicht krijgen in de grote lijnen van het spel- kortom het verkrijgen van de basisvaardigheden- in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden aangeleerd. Aan de ene kant is het sociale aspect van de sport belangrijk en zal er altijd een grote groep zijn die hockey voornamelijk ziet als pure recreatie. Aan de andere kant wil Laren tophockey spelen: met Dames I en Heren I in de Hoofdklasse en Dames 2 en Heren 2 op een zo hoog mogelijk niveau. De jeugdopleiding staat in het teken hiervan. Al vanaf de D-categorie wordt een groot gedeelte van onze jeugd opgeleid voor de topteams, met als doel om zo veel mogelijk spelers klaar te stomen voor Dames I of Heren I. Dit betekent dat veel van de kinderen wordt gevraagd. Om iedereen op jonge leeftijd de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen, trainen de meeste teams tweemaal per week. De elftallen in de D, C, B en A categorieën worden ingedeeld op sterkte. Het is de bedoeling door actieve 'scouting' alle spelers en speelsters zoveel mogelijk te volgen, zodat degenen die zich langzamer ontwikkelen altijd de kans houden om 'hogerop' te komen.


Eenheid in het ontwikkelingsproces wordt bevorderd door middel van het Laren Jeugdplan, de zogenaamde 'blauwe draad'. Alle trainers/sters kennen dit plan en zij krijgen begeleiding vanuit de club. Er is regelmatig onderling overleg en begeleiding bij trainingen en wedstrijden. Meerdere trainers/sters volgen een cursus van de KNHB. Voor alle coaches zijn er regelmatig coachavonden. Natuurlijk is het voor de jeugd niet alleen maar hockey en trainen wat de klok slaat. Door het jaar heen zijn er festiviteiten voor de diverse jeugdcategorieën, soms in combinatie met een toernooi. De organisatie hiervan is in handen van het, jaarlijks uit de jeugd voortkomende, jeugdbestuur.


Senioren/Veteranen

Deze groep wordt gevormd door alle leden die niet tot de jeugd, en niet tot de selecties van Heren I en II en Dames I en II behoren.


Om toe te treden tot de Volvo veteranencompetitie moeten heren minimaal 35 jaar zijn, voor de dames geldt een leeftijd van 30 jaar. Ook is er sinds een aantal jaren een veteranen 45+ competitie.


Tophockey

Het streven naar de top is onverbrekelijk verbonden met het beoefenen van wedstrijdsport. Voor Laren is dat niet anders. Dat onze vereniging hockey op het hoogste niveau speelt, wordt van groot belang geacht. 


Diverse overwegingen spelen hierbij een rol:

 • De ambitie om het beste hockey te spelen dat mogelijk is;
 • Het optimaal kunnen ontwikkelen van de talenten van jeugdleden;
 • Het aantrekkelijk maken van de club voor talentvolle jeugdleden;
 • Een bron van kijkplezier zijn voor de overige leden en supporters;
 • Aantrekkingskracht uitoefenen als vereniging; met mede door het Tophockey aantrekken van sponsorgelden, een betere accommodatie kunnen leveren.


Kortom, ingebed in de doelstellingen die Laren koestert voor alle leden, staat topsport hoog in ons vaandel. Laren wil met Heren 1 en Dames 1 aansprekend hockey spelen met een rol van betekenis op het hoogste niveau (de Rabobank Hoofdklasse competitie) en bij de jeugd meedingen naar de landstitels. Deze ambities worden nagestreefd door een aparte sectie tophockey. Heren 1 en II, Dames 1 en II vallen hieronder. Taak van de sectie is onder meer het aantrekken van coaches, trainers, managers, spelers en medische begeleiding. Verder adviseert de sectie tophockey over de ontwikkeling en vooruitgang van spelers en speelsters naar de top toe. Contacten worden onderhouden met de bondscoaches van de nationale teams en de selectiecommissies en coaches van districten en nationale jeugdelftallen.


Aangepast Hockey 

Aangepast Hockey biedt jeugd met een lichamelijke of geestelijke handicap de mogelijkheid om onder deskundige leiding op zaterdagmiddag te leren hockeyen.


De 5 van Laren (onze huisregels)


Met ruim 1500 leden behoren we tot de grootste clubs van Nederland. Om alles zo goed mogelijk te laten lopen en onze club zo plezierig mogelijk te houden, is ieders medewerking vereist, want Laren, dat zijn we samen! Daarom hebben we gedragsregels: ‘De 5 van Laren’. Zorg dat je ze goed in je oren knoopt! We hebben ook een sanctiesysteem ingesteld dat wordt uitgevoerd als de regels worden overtreden. Dit systeem werkt met Groene, Gele en Rode Kaarten. De Jeugdtafel (junioren) en het Bestuur (senioren) zijn bevoegd om deze kaarten op te leggen. Een kaart betekent onmiddellijke schorsing voor een of meer wedstrijden en registratie in Lisa. We hopen dat de kaarten zoveel mogelijk ‘op zak’ blijven. Dat betekent immers dat we er een sportief en gezellig seizoen van maken. Daar gaan we voor!

1. Iedereen gedraagt zich sportief en respectvol!

 • Tijdens trainingen en wedstrijden gedragen we ons collegiaal naar onze teamgenoten.
 • We nemen gemotiveerd deel aan de training en wedstrijden en we volgen de instructies van de trainer en/of coach op.
 • Hetzelfde geldt voor onze tegenstanders: ook naar hen gedragen we ons sportief.
 • Na de wedstrijd geven we onze tegenstander een hand om te bedanken en drinken we samen met de tegenstander een drankje
 • Ouders en andere toeschouwers gedragen zich sportief langs de lijn.

Als je de training of wedstrijd negatief beïnvloedt, bijvoorbeeld door niet te luisteren, de orde te verstoren, je teamgenoten pest, etc., kan de trainer of coach je tijdelijk of voor de hele training of wedstrijd op de bank zetten. Deze sanctie geldt tot en met het einde van de training of wedstrijd; je gaat dus niet eerder weg. De trainer legt duidelijk uit waarom hij de sanctie gebruikt. Komt dit vaker voor dan meldt de trainer dit aan de Jeugdtafel. De Jeugdtafel kan dan een Groene Kaart geven, hetgeen onmiddellijke schorsing voor de eerstkomende wedstrijd betekent.


2. Respecteer elke beslissing van de scheidsrechter!

 •  Tijdens wedstrijden leveren we geen commentaar op de scheidsrechter, maar respecteren we zijn of haar beslissing, ongeacht dit een goede of foutieve beslissing was.
 • Ouders en toeschouwers langs de lijn worden geacht zich niet met de scheidsrechter te bemoeien.

 Als je tijdens een wedstrijd commentaar hebt op de scheidsrechter of opvallend protesteert tegen zijn of haar beslissing, kan de coach je tijdelijk of voor de hele wedstrijd op de bank zetten. Deze sanctie geldt tot en met het einde van de wedstrijd; je gaat dus niet eerder weg. De coach legt duidelijk uit waarom hij de sanctie gebruikt. Komt dit vaker voor dan meldt de coach dit aan de Jeugdtafel. De Jeugdtafel kan dan een Groene Kaart geven, hetgeen schorsing betekent.

Ouders die zich opvallend bemoeien met scheidsrechterlijke beslissingen of commentaar leveren op de leiding kunnen daar op worden aangesproken door de coach of de clubleiding.

3. Hockey is een teamsport, we kunnen op elkaar rekenen!

 •  Aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden is verplicht. Meld je alleen af bij je trainer, coach of manager en via de team app als je daartoe een goede reden hebt en doe dit op tijd.
 • Kom op tijd naar de training en de wedstrijd, d.w.z. zorg dat je minimaal 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig bent
 • Zorg voor de juiste hockey outfit: iedereen speelt verplicht zijn/haar wedstrijd in het officiële Laren-tenue. Het dragen van sieraden/horloges is verboden. Petjes zijn ook verboden. Het dragen van scheenbeschermers en een bitje is verplicht voor alle spelers.
 • Als je herhaaldelijk te laat komt bij de training of wedstrijd, dan meldt de trainer of coach dit aan de Jeugdtafel. Dit geldt ook voor het zonder afmelding niet verschijnen bij een training of wedstrijd. De Jeugdtafel kan dan een Groene Kaart geven, hetgeen onmiddellijke schorsing voor de eerstkomende wedstrijd betekent. Ook voor het herhaaldelijk spelen in de verkeerde outfit kan een Groene Kaart betekenen.

4. We spreken elkaar aan op onsportief gedrag!

 

 • Rijden bij uitwedstrijden. Bij de jeugdteams moeten alle ouders een aantal keer per jaar verplicht bij toerbeurt rijden. De Groepsleiders maken het rijschema. U dient zelf vervanging te regelen. Informeer de manager hierover. Als u uw rijbeurt verzaakt (geen vervanger hebt geregeld), dan kan uw kind voor 1 wedstrijd worden geschorst. (Groene Kaart).
 • Fluiten van wedstrijden, ouders en jeugd. Alle leden, vanaf de B-jeugd hebben de verplichting om wedstrijden van andere Laren teams op de club te fluiten. Op de website staat wie wanneer moet fluiten. Tevens ontvang je in de week voorafgaand aan de wedstrijd die je moet fluiten een e-mail hierover.
 • Als je niet kunt fluiten, moeten senioren zelf op tijd een vervanger regelen. Junioren melden verhindering bij hun manager die vervolgens iemand anders uit het team aanwijst om te fluiten. De naam van de vervanger geef je tijdig door aan de arbitragecommissie. Het afkopen van je eigen fluitbeurt is verboden. Als je je fluitbeurt verzaakt en je hebt niet tijdig voor een vervanger gezorgd, dan krijg je een extra wedstrijd om te fluiten plus een Groene Kaart. Dit houdt in dat je wordt geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Ook (een van de) ouders van (nieuwe) leden is/zijn verplicht een scheidsrechterskaart te halen en verplicht om wedstrijden te fluiten.  

5. Houdt de club schoon én rookvrij!

 

 • We leggen onze spullen voor de wedstrijd en training netjes in de dug-out.
 • Na de training of wedstrijd ruimen we samen de ballen en onze spullen op en laten het veld opgeruimd achter.
 • Nadat we in het clubhuis een drankje hebben gedronken, ruimen we zelf glazen, bekers, borden en ander afval op.
 • We dragen zorg voor het complex conform de ‘Regels complex’ (zie onderaan deze pagina).

 

Bij herhaaldelijk niet opruimen van spullen op het veld of in het clubhuis kan een Groene Kaart uitgedeeld worden. Bij vernieling van materiaal, velden of clubhuis kan een Gele of Rode Kaart uitgedeeld worden.

Sanctiesysteem door middel van Groene, Gele en Rode kaarten. De Jeugdtafel is bevoegd om, naar aanleiding van rapportage (door trainers, coaches, managers of bestuursleden) van gevallen waarin de regels van Laren worden overtreden respectievelijk Groene, Gele of Rode Kaarten uit te delen. Een kaart betekent onmiddellijke schorsing van een of meerdere wedstrijden.

  Let wel: deze kaarten staan los van de kaarten die tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter kunnen worden gegeven en waar ook schorsingen (die worden gemeld aan en in geval van een rode kaart worden beoordeeld door de KNHB) op kunnen volgen.   Alle sancties worden gecentraliseerd bij de Jeugdtafel. Alle schorsingen worden ingevoerd in LISA (ledenadministratie-systeem) en blijven zodoende altijd bij de club bekend. Onderstaand nog eens de voorbeelden van overtredingen waarvoor Kaarten gegeven kunnen worden:  

Groene Kaart

Negatief gedrag training na herhaalde waarschuwing Niet komen fluiten / niet rijden zonder bericht en zonder vervanging te hebben geregeld Onsportief gedrag tijdens de wedstrijd Vernieling of vervuiling van het clubhuis of complex  

Gele Kaart

2 x Groene Kaart Fysiek geweld en vandalisme  

Rode Kaart

3e x Groene of 2 x Gele kaart

Grof fysiek geweld Een Rode kaart wordt voorgelegd aan het bestuur en/of de Tuchtcommissie Een Rode kaart kan verwijdering van LMHC betekenen


Regels complex

Deze regels zijn van toepassing op iedereen die ons complex bezoekt!

Gebruik velden

 •  Betreed het kunstgras alleen met schone daarvoor geschikte schoenen.
 • Gebruik van de inloop-vuilmatten bij betreden veld en clubhuis is verplicht.
 • Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken te klimmen.
 • Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld.
 • Gebruik het hekwerk rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
 • Niet roken op de velden en hier zeker geen peuken weggooien.
 • Dug-outs dienen verzorgd achter gelaten te worden.
 • Er mag geen glaswerk, flessen, kopjes e.d. mee genomen worden naar de velden.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden is het toegestaan om, indien nodig, gebruik te maken van de verlichting.
 • Het team dat als laatste het trainingsveld verlaat is verantwoordelijk voor het doven van de verlichting. Het team wordt geacht door te geven aan de bar dat zij klaar zijn met spelen.
 • De verlichting van de velden is zeer kostbaar, tientallen euro’s per uur! Laten we er met zijn allen op letten dat het licht niet onnodig brandt.
 • Beschadigingen aan omheining, ballenvangers, doelen en dug-outs enz., moeten voorkomen zien te worden. Indien er schade is moet men dit melden bij de Verenigingsmanager!

Complex
 • Het is niet toegestaan op het complex andere sporten, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met toestemming van de trainer, de Beheerder accommodatie of de Verenigingsmanager.
 • Lege flesjes, flessen, glazen, pitchers, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Afval, waaronder plastic bekers of flesjes, frietbakjes e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex en in het clubhuis staan.
 • Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het complex is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg met de cateraar Pandelaar & Chefs.
 • Alle consumpties worden contant afgerekend of worden gepind dan wel verrekend met de Laren betaalpas. Meer informatie over de Laren betaalpas is te verkrijgen aan de bar.
 • Het gebruik van hard- en softdrugs, overmatig alcoholgebruik, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie op onze accommodatie is ten strengste verboden en wordt niet geaccepteerd.

Fietsen en brommers
 • Fietsen en bromfietsen dienen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken en niet tegen omheiningen of ander hekwerken. Het is verboden bromfietsen bij de tennisclub te plaatsen.
 • Betreding en verlaten van het complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgangen.

 

Parkeerbeleid

 • Parkeren van de auto’s is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Op de invalidenplaatsen mag uitsluitend geparkeerd worden indien een geldig bewijs zichtbaar wordt getoond.
 • Het niet toegestaan te parkeren op de parkeerplaats van de tennisclub (ook niet tijdens de training).
 • Op het parkeerterrein gelden de regels van de Nederlandse verkeerswet.
 • Laren is niet aansprakelijk voor eventueel aangebrachte schade.

Honden
 • Honden zijn toegestaan op het terrein onder de volgende strikte voorwaarden.
 • Honden nooit in het clubhuis.
 • Altijd aan de lijn.
 • Er wordt geen behoefte gedaan en als dat toch gebeurt verwijdert de eigenaar de uitwerpselen direct.
 • Geen agressieve honden.
Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen.  

 

 
Sponsors
H1 - THC Hurley
donderdag 6-10 uit om 20:30 info
D1 - Groningen
zondag 9-10 thuis om 12:45 info
Agenda
7-10 Video H1
11-10 Bestuursvergadering
12-10 Video H1
14-10 Video H1
19-10 Video H1


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Milou Heuker
Kimi Jonker
Noya Zemach