Header_1920_10.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_11.jpg Header_1920_07.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_04.jpg Header_1920_06.jpg Header_1920_02.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_01.jpg

Contributie seizoen 2022-2023

Senioren / Veteranen  basiscontributie  €         460,00
Teamcontributie senioren/veteranen per team  €      5.600,00
Teamcontributie senioren/veteranen per lid  €         105,00
Jonge senioren (18-27 jaar)  €         202,00
Trimlid

OldStars Walking Hockey (55+)

 €         230,00

 €         155,00 
Complexbijdrage per lid

 €            21,00

 
Jeugd A t/m D  (10-17 jaar) 
 


 €         465,00
E-jeugd (8-9 jaar)  €         420,00
F-jeugd (7 jaar)  €         280,00
Kabouters/Benjamini's (5-6 jaar)  €         165,00
Toeslag A1, B1, C1, D1 €         140,00
Toeslag C2, D2 €           94,00
Entreegeld (eenmalig)    Jeugd (vanaf E-jeugd t/m B-jeugd) €         288,00
Familielidmaatschap (vanaf 4 leden/korting per lid)   

Loyaliteitspremie (per kind)
Loyaliteitspremie (maximaal per adres)
€           46,00

€             50,00
€           100,00
Zaalhockey A t/m D jeugd  €         140,00
Zaalhockey E jeugd  €         125,00
Zaalhockey F jeugd

Zaalhockey Toeslag A1, B1, C1, D1
 €         111,00

 €           63,00
Zaalhockey Senioren met training  €         100,00
Zaalhockey Senioren zonder training  €           42,50
Niet spelend lid  €         155,00
Donateur  €         110,00

Contributienota

De contributienota wordt verzonden op of rond 8 juli 2022.


Automatische Incasso Overeenkomst

Het bestuur heeft in 2011 de verplichting voor alle leden ingesteld om een incassomachtiging voor contributie te verstrekken. Conform Huishoudelijk Reglement wordt indien géén incasso machtiging is afgegeven € 50,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 


De automatische incasso van de contributie voor 2022-2023 zal plaatsvinden op of rond 8 juli 2022. De ledenadministratie: [email protected] stuurt u op verzoek een machtigingsformulier voor automatische incasso toe. De automatische incasso ontslaat het lid niet van de plicht om zorg te dragen voor voldoende saldo en te controleren of de contributie daadwerkelijk wordt afgeschreven. Indien de betaling gestorneerd wordt, wordt verwacht dat het lid zo spoedig mogelijk zorg draagt voor betaling.


Betaling nota's

Voor leden die hun contributie zelf overmaken dient de betaling uiterlijk op 8 juli 2022 bijgeschreven te zijn op rekening NL52ABNA0409610739 t.n.v. LMHC te Laren (onder vermelding van lid- en notanummer).


Overige bepalingen

Voor toeslagen eerstelijns/opleidingsteams en zaalhockey worden later in het verenigingsjaar aparte nota’s verstuurd. In bijzondere gevallen wordt betaling in drie termijnen toegestaan. Hiertoe dient een verzoek aan de penningmeester gericht te worden via de ledenadministratie: [email protected]


Te late betaling

Bij leden voor wie de automatische incasso is geweigerd of gestorneerd wordt een aanmaning verzonden en een nieuwe incassopoging ondernomen in augustus 2022. Mocht deze incassopoging weer niet slagen dan ontvangt het lid een tweede aanmaning, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten waarbij het lid verzocht wordt zelf voor betaling binnen één week zorg te dragen. Als het lid weer in gebreke blijft wordt een derde aanmaning verstuurd vermeerderd met € 50,00 administratiekosten.

Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven en die niet tijdig hebben betaald ontvangen een aanmaning om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen vóór 15 augustus 2022. Als ook dan geen betaling is ontvangen volgt een tweede aanmaning vermeerderd met € 10,00 administratiekosten. Als het lid weer in gebreke blijft wordt een derde aanmaning verstuurd vermeerderd met € 50,00 administratiekosten.

Leden die na 1 november van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributie-verplichting hebben voldaan, kunnen met onmiddellijke ingang geschorst worden door het bestuur. De betreffende leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij hun contributie-verplichting, inclusief de administratiekosten, hebben voldaan. Voor leden die tijdig een betalingsregeling met de penningmeester hebben afgesproken geldt deze datum niet en vervallen de administratiekosten.

 
Sponsors
H1 - THC Hurley
donderdag 6-10 uit om 20:30 info
D1 - Groningen
zondag 9-10 thuis om 12:45 info
Agenda
7-10 Video H1
11-10 Bestuursvergadering
12-10 Video H1
14-10 Video H1
19-10 Video H1


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Milou Heuker
Kimi Jonker
Noya Zemach